Adidas Foam Proflie (Adidas Scale)


Soft Grip Pro ความเหนียว 1/3 ความนุ่ม 1/3 ความทนทาน 1/3
Hard Ground ความเหนียว 1/3 ความนุ่ม 1/3 ความทนทาน 3/3
All Round     ความเหนียว 2/3 ความนุ่ม 2/3 ความทนทาน 2/3
All Round Extreme ความเหนียว 3/3 ความนุ่ม 3/3 ความทนทาน 3/3

Keepercat Shop

>>>ที่นี่ไม่สนับสนุนสินค้าปลอม สินค้าลอกเลียนแบบ ทุกรูปแบบนะครับ

Contact Us

085-459-7907
borgfoster@gmail.com